Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів (ТМВІ) факультета технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м рівнем акредитації.

Кафедра ТМВІ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освітніх рівней:

  • бакалавр у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Технології машинобудування») та 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізації «Металорізальні верстати та системи», «Інструментальне виробництво»);
  • магістр у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Технології машинобудування») та 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізації «Метаолорізальні верстати та системи», «Інструментальне виробництво») та магістр у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація»);
  • доктор філософії у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» (03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.02.01 «Матеріалознавство») та доктор філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»).

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Більш детальніше про спеціалізації: