Спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація»
Профілізації Управління якістю та метрологічне забезпечення виробництва промислової продукції
Гармонізація міжнародних стандартів та переклад в галузі технічного регулювання
Освітній рівень Магістр
Форма навчання Денна, заочна

 

Управління якістю є одною з ключових функцій виробничого, корпоративного та проектного менеджменту, основним засобом досягнення і підтримання конкурентоздатності будь-якого підприємства (компанії).

Управління якістю базується на сучасній методології Всезагального Управління Якістю – Total Quality Management, якою повинні володіти сучасні фахівці з якості, стандартизації та сертифікації. Якість створюється на всіх стадіях виробництва і продукція (послуги) мають відповідати вимогам технічних стандартів, специфікацій та споживачів. Основа якості продукції (послуг) – це визначення потреб споживача. Ця задача вирішується на стадіях закупівель, набору персоналу, виробництва, зберігання та постачання продукції. На кожній з цих стадій існують свої методи, інструменти досягнення та управління якістю. Вирішення задач забезпечення якості на всіх етапах виробництва потребує кваліфікованих фахівців з управління якістю, з розроблення стандартів, з підготовки та проведення сертифікаційних робіт.

Випускники спеціальності набувають знань та вмінь щодо: розробки нормативних документів у сфері стандартизації, оцінки відповідності, метрології та сертифікації, управління якістю; проведення випробувань та сертифікації продукції і послуг; розробки, впровадження та сертифікації сучасних систем управління якістю; використання новітніх методів управління якістю на виробництві та у сфері послуг; розробки та впровадження інтегрованих систем управління якістю.

В даний час спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація» є однією з найпрестижніших у розвинених країнах, тобто якості продукції та послуг їх сертифікації приділяється велика увага на ринках збуту. Сумський державний університет готує спеціалістів та магістрів високого рівня підготовки, що підтверджено державною акредитацією спеціальності і затребуваністю випускників підприємствами різного профілю діяльності. Для підвищення власної конкурентоспроможності і створення відповідних умов для виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки необхідно створювати і впроваджувати високоефективні і результативні системи управління якістю згідно з Державними стандартами України (ДСТУ ISO 9000). Спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація» відноситься до специфічних категорій. Навчання проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст різних напрямів. Термін навчання 1 рік. Випускники даної спеціальності – це затребувані фахівці, здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати підготовку до сертифікації та розвиток систем управління якості на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Спеціалісти та магістри за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація» зможуть працювати в територіальних органах і науково-дослідних структурах Держспоживстандарту України, відомствах і службах стандартизації, метрології і сертифікації на підприємствах і в організаціях багатьох галузей.

Основні дисципліни:

  • Теорія організації.
  • Сертифікація продукції.
  • Управління діяльністю установи.
  • Прикладні інформаційні технології.
  • Системи управління якістю.
  • Стандартизація продукції.
  • Менеджмент організації.

Де можуть працювати:

Випускники цієї спеціальності (спеціалісти та магістри) працюють в усіх галузях економіки, на будівництві, в туристичному бізнесі, в машинобудуванні, в харчовій галузі. Можуть викладати у ВНЗ та займатись науковою діяльністю. Магістр чи спеціаліст отримує диплом за кваліфікацією «Магістр з якості» («Спеціаліст з якості»), що відповідає міжнародній класифікації «Quality manager».

Переваги навчання у СумДУ:

Навчають студентів викладачі вищої кваліфікації та виробничники. Кафедра ТМВІ співпрацює із ДП «Сумистандартметрологія», де створено філію кафедри. Практичні та лабораторні роботі виконуються на виробничому обладнанні. Це дозволяє студентам на протязі навчання зануритись у практичну роботу. Переважна більшість дипломних робіт направлена на виконан ня конкретних замовлень економіки області. Тому після закінчення навчання випускники уже добре знайомі з вимогами спеціальності, на першому робочому місці одразу включаються в роботу, їм не потрібен період адаптації та переналаштування. Усі випускники мають можливість працевлаштування. Вони продовжують з виробничих потреб тісно спілкуватися з викладачами кафедри та філії. Тому наявність такої спеціальності у СумДУ цікавить бакалаврів усіх напрямків підготовки та дуже актуальна для економіка нашої області.